Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

ADORE s.r.o.

 

 1. ÚVOD
  1. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávající společnosti ADORE s.r.o., se sídlem Nedokončená 363, 102 00 Praha 10, IČO: 26305453, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 105063 (dále jen „ADORE“ nebo „společnost ADORE“). Tento Reklamační řád popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od ADORE (dále jen „Reklamační řád“).
  2. Zákazník je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ADORE (dále jen „VOP“) ještě před objednáním Zboží. Zároveň Zákazník bere na vědomí, že je povinen poskytnout ADORE potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.
  3. Uzavřením Smlouvy Zákazník souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.
 1. DORUČENÍ OBJEDNÁVKY
  1. Zákazník je povinen Zboží předané dle Smlouvy neprodleně po jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Reklamace Zboží s nímž bylo manipulováno nebo které bylo upraveno jinou osobou než ADORE nemohou být uznány. Zákazník je povinen zkontrolovat obdržené Zboží bez ohledu na místo dodání před jakoukoli manipulací nebo úpravou. Reklamace poškozených zásilek mohou být přijaty pouze v případě, že poškození bude popsáno na příslušném dodacím listu přepravní společnosti nebo bude přepravní společností výslovně potvrzeno.
  2. V případě doručení neúplné Objednávky doručí ADORE chybějící Zboží stejným způsobem přepravy, jaký́ byl dohodnut v původní Objednávce, nenese však náklady spojené s expresní přepravou. Stížnosti na zpoždění při expedici Objednávky ze skladu Adore budou přijaty pouze v případě, že expedice byla zpožděna o více než 2 (dva) pracovní dny než bylo stanoveno při schvalování Objednávky, s tím, že v případě zakázkových objednávek je individuální lhůta pro expedici zpravidla stanovena ve fázi schvalování grafického náhledu. ADORE má právo na jednostranné prodloužení lhůty pro expedici v období vytížení výrobních kapacit. Tuto skutečnost ADORE sdělí na autorizovaný e-mail Zákazníka.
 2. LHŮTY K REKLAMACI A POSOUZENÍ REKLAMACE
  1. Zákazník je povinen při převzetí Zboží zkontrolovat kartonáž a Zboží si prohlédnout. Nesprávné množství a záměny dodaného Zboží je Zákazník povinen reklamovat ihned, nejpozději však do 48 (čtyřiceti osmi) hodin od převzetí Zboží.
  2. U vad zjevných může Zákazník uplatnit práva z vadného plnění nejpozději do 1 (jednoho) měsíce ode dne převzetí Zboží, u vad skrytých, do 6 (šesti) měsíců. Běh této doby se přitom staví v případě oprávněné reklamace, a to po dobu opravy reklamovaného Zboží či jeho výměny. V případě výměny Zboží po jeho reklamaci běží doba pro uplatnění práv z vad Zboží znovu ode dne, kdy je Zákazník povinen si vyměněné Zboží převzít. Po uplynutí lhůty pro uplatnění vad již není možné Zboží reklamovat, uplatňovat záruku, či jinak namítat bezvadnost Zboží.
  3. Reklamace jsou přijímány pouze v případě, že jsou podány výlučně jen na e-mail info@adorepen.cz. Stížnosti podané telefonicky nebo při osobním jednání bez jejich potvrzení e-mailem nemohou být přijaty.
  4. Reklamace musí být uplatněna na reklamačním listu. Formulář je uveden na https://www.adorepen.cz/. V každé reklamaci musí být uveden jednoznačný a srozumitelný popis reklamované vady, včetně předložení důkazů, které existenci vady potvrzují. Důkazem se rozumí fotografie nebo videozáznam poškozeného Zboží nebo odběr jeho vzorků. Případné poškození kartonů je Zákazník povinen uvést do příslušného protokolu o převzetí Zboží od přepravní služby. V případě výslovného požadavku ze strany ADORE má Zákazník povinnost zpřístupnit k vyzvednutí celou reklamovanou Objednávku. Nedodržení těchto povinností znamená neuznání reklamace.
  5. Pro správné posouzení reklamace je nutné, aby reklamované Zboží bylo čisté, kompletní a předáno ADORE v VOP a v souladu s obecnými hygienickými zásadami. Zákazník je povinen při používání Zboží dodržovat obecně známá pravidla pro používání Zboží, v souladu s jeho přirozenou životností.
  6. Při prodeji Zboží Zákazníkům ADORE odpovídá za to, že Zboží při převzetí nemá vady (tzv. jakost při převzetí). V rámci jakosti při převzetí ADORE zejména odpovídá Zákazníkovi za to, že v době, kdy Zákazník Zboží převzal: (i) má vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly dle VOP, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které lze očekávat s ohledem na povahu Zboží; (ii) se hodí k účelu, ke kterému se Zboží obvykle používá; (iii) dle VOP odpovídá jakostí nebo provedením předem se Zákazníkem smluveným vzorkem nebo předlohou; (iv) dle VOP je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a (v) vyhovuje požadavkům právních předpisů. Poškození balení Zboží není vadou, kterou lze reklamovat, přičemž vhodný způsob balení je oprávněna zvolit výlučně společnost ADORE. S ohledem na povahu Smlouvy dle VOP není přímá interakce s koncovými zákazníky, spotřebiteli, a to jak z hlediska případných soudních sporů, tak z hlediska odběru Zboží, odpovědností ADORE.
  7. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se Zbožím jiným způsobem, než je vhodné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti a za podmínek uvedených ve VOP. Odpovědnost ADORE se nevztahuje na: (i) vadu Zboží, kterou Zákazník způsobil sám; (ii) případy, kdy Zákazník před převzetím Zboží o vadě Zboží věděl; (iii) reklamaci Zákazníka, která odporuje povaze Zboží; (iv) vadu, pro kterou byla poskytnuta sleva z ceny Zboží; (v) opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo jeho nesprávným či nadměrným používáním nebo po uplynutí doby životnosti Zboží; (vi) vadu způsobenou zásahem neoprávněné osoby na Zboží nebo jeho součásti; (vii) vadu, která byla způsobena na Zboží vnější událostí mimo dosah ADORE. ADORE neodpovídá za vady potisku dle zadání Zákazníka, ADORE neodpovídá za odsouhlasený grafický náhled resp. jeho korekturu schválené Zákazníkem. ADORE neodpovídá za chyby zadané Zákazníkem, pokud si je odsouhlasil v grafickém náhledu.
  8. Reklamuje-li Zákazník vady Zboží, ADORE reklamaci řádně prověří a rozhodne o ní bez zbytečného odkladu, zpravidla do 1 (jednoho) týdne od přijetí reklamace, ve složitých případech do 1 (jednoho) měsíce od uplatnění reklamace. Do této lhůty k rozhodnutí o reklamaci se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Rozhodnutí o reklamaci ADORE oznámí Zákazníkovi na Zákazníkův e-mail, v němž bude uvedeno potvrzení o tom, kdy Zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje.
  9. Reklamace, včetně odstranění vady, bude zpravidla vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 (jednoho) měsíce od rozhodnutí o přijetí reklamace, ledaže se jedná o reklamaci Zboží na zakázku, kde lze stanovit lhůtu delší nebo v případě, že bylo dohodnuto jinak, zvláště když se vyžaduje odborné posouzení. Při uplatnění reklamace je kompetentní osoba ADORE povinna Zákazníkovi vydat písemné potvrzení.
 3. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Při vadě Zboží má Zákazník právo požadovat dodání nové věci bez vad, pokud vadu nelze odstranit nebo pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Není-li Zboží, které má být vyměněno skladem, má Zákazník právo na odpovídající obchodní kompenzaci. Týká-li se vada pouze části Zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu příslušné části. V případě, že není možné dodat novou věc bez vad, případně nelze provést výměnu vadné části, je Zákazník oprávněn od Smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny za současného vrácení předmětného Zboží. Je-li uplatnění výše uvedených práv Zákazníka neúměrné vzhledem k povaze vady (zejména lze-li vadu odstranit), má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady.
  2. Zákazník má právo na dodání nové věci, nebo na výměnu součásti věci i v případě odstranitelné vady, pokud Zákazník nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník rovněž právo od Smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny za současného vrácení předmětného Zboží.
  3. Neodstoupí-li Zákazník od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu součásti věci nebo opravu věci, může Zákazník požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Na přiměřenou slevu z kupní ceny má Zákazník právo i v případě, že mu ADORE nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že ADORE nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi působilo značné obtíže.
  4. Má-li Zboží vadu, za kterou je ADORE odpovědná, a jedná-li se současně o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Zákazník místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
  5. Zákazník přitom není oprávněn bez souhlasu ADORE dodatečně měnit požadovaný způsob vyřízení reklamace. Zákazník je povinen převzít si reklamované Zboží do 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, není-li dohodnuto jinak. V případě, že Zákazník takovou součinnost ADORE neposkytne, je ADORE oprávněna k náhradě obvyklého skladného nebo k prodeji Zboží na účet Zákazníka; před tímto je ADORE povinna Zákazníka předem informovat a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k nápravě.
 4. LIMITACE ODPOVĚDNOSTI ADORE
  1. V případě vrácení Zboží, jehož reklamace nebyla ze strany ADORE potvrzena jako oprávněná, budou Zákazníkovi účtovány náklady na dopravu (tam i zpět) a poplatek za manipulaci se Zbožím, který odpovídá nákladem na přípravu a posouzení reklamace. Poplatek bude Zákazníkovi vyúčtován k úhradě.
  2. Uplatnění reklamace samo o sobě nezakládá právo Zákazníka na odklad splatnosti za Zboží, nebylo-li s ADORE ujednáno jinak. Zpravidla však Zákazník nejprve zaplatí celou fakturu za Zboží a při schválené reklamaci ADORE vystaví dobropis v částce odpovídající schválené reklamace Zboží.
  3. Reklamace vad je vždy omezena částkou odpovídající ceně Zboží, na které byla uplatněna. ADORE nenese odpovědnost za obchodní, následné nebo nepřímé škody či ztráty vzniklé v důsledku vadné Objednávky Zákazníkovi či třetím osobám.

6.Závěrečná ustanovení

 1. Tento Reklamační řád je platný od 2.4.2024 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Tento Reklamační řád je zveřejněn na https://www.adorepen.cz/.