Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ADORE s.r.o.

 1. ÚVOD
  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro nákup zboží od obchodní společnosti ADORE s.r.o., se sídlem Nedokončená 363, 102 00 Praha 10, IČO: 26305453, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C (dále jen „ADORE“ nebo „společnost ADORE“).
  2. Nedílnou součástí těchto VOP je Reklamační řád a Zásady zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na https://www.adorepen.cz/. Odesláním objednávky Zákazník potvrzuje, že přistupuje k těmto VOP v platném znění.
  3. ADORE spolupracuje výhradně s reklamními agenturami a velkoobchody s kancelářskými potřebami. Svým partnerům poskytuje kompletní servis spojený s prodejem reklamních propisek, kancelářského zboží a jiných reklamních předmětů v nabídce společnosti ADORE s.r.o.. Kupujícím může být jen partner – zákazník, jehož registrace byla autorizována ze strany ADORE (dále jen „Zákazník“). ADORE je zproštěna jakékoli odpovědnosti nebo sankcí v případě, že Zboží bude použito k jiným než výše uvedeným účelům.
  4. ADORE nabízí zboží především prostřednictvím tištěného katalogu PenMaster, prostřednictvím newsletteru zasílanému Zákazníkům e-mailem a prostřednictvím internetového portálu https://www.adorepen.cz/ (dále jen „Zboží“).
  5. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti mezi ADORE jako prodávající na straně jedné a Zákazníkem jako kupujícím na straně druhé, které vzniknou na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s takovou smlouvou, uzavřené na základě objednávky Zákazníka (dále jen „Smlouva“).
  6. Nedílnou součástí těchto VOP je Reklamační řád umístěný na internetovém portálu https://www.adorepen.cz/, v němž je upraveno, jaké má Zákazník práva v případě reklamace vad Zboží (dále jen „Reklamační řád“).
  7. Nedílnou součástí těchto VOP jsou Zásady ochrany osobních údajů umístěné na internetovém portálu https://www.adorepen.cz/, ve kterých se (mimo jiné) upravuje, jaké osobní údaje o zákaznících ADORE zpracovává, po jak dlouhou dobu, jaká má Zákazník práva, zda a v jakých případech lze zasílat obchodní sdělení a další nezbytné informace (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“).
  8. Při dodávce do zahraničí nese Zákazník náklady na clo, dovozní daně a interní logistické procesy. Stejně tak dodržování národních předpisů, pravidel shody, požadavků na certifikaci a místních zákonů je v tomto případě rovněž plně na odpovědnosti Zákazníka.
 2. REGISTRACE, OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY
  1. Zákazník souhlasí s tím, že při provádění objednávek, při uzavírání Smlouvy, případně i v dalších případech uvedených v těchto VOP, budou užity výlučně jen elektronické komunikační prostředky na dálku.
  2. Zákazník si na internetovém portálu https://www.adorepen.cz/ zřídí uživatelský účet. Při zřízení uživatelského účtu Zákazník vyplní název firmy, jméno, příjmení, uživatelské jméno, telefonní číslo, IČO, DIČ (pokud má), autorizovaný e-mail Zákazníka určený ke komunikaci s ADORE (dále jen „autorizovaný e-mail Zákazníka“) a fakturační adresu. V rámci registrace dále zadá Zákazník své přístupové heslo. V rámci registrace se vyžaduje autorizace ze strany ADORE, kdy pro dokončení registrace bude Zákazníkovi na jeho e-mail zadaný při registraci zaslán e-mail potvrzující registraci. Na provedení registrace není právní nárok, ADORE může provedení registrace odmítnout i bez odůvodnění.
  3. Odesláním Objednávky Zákazník rovněž potvrzuje, že zaměstnanci nebo zástupci, kteří jeho jménem zadávají Objednávky, či jeho jménem Objednávky přijímají, či jeho jménem s ADORE komunikují, jsou oprávněnými osobami (všechny tyto osoby jednající či zastupující Zákazníka souhrnně dále rovněž jen „Zákazník“).
  4. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu, o jeho uživatelském jménu a hesle. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Odpovědnost za možné zneužití uživatelského účtu nese výlučně Zákazník.
  5. Zákazník je povinen uvádět jen pravdivé, úplné a přesné údaje. Pokud se změní, je Zákazník povinen tyto údaje aktualizovat. Objednává-li Zákazník jen pomocí e-mailu, v každé objednávce musí zadat své pravdivé, úplné a přesné údaje. V případě rozporu, vychází ADORE z toho, že poslední údaje zaslané Zákazníkem jsou pravdivé, přesné, úplné a správné. Za autorizovaný e-mail Zákazníka se v tomto případě považuje e-mail, z něhož byla Objednávka odeslána nebo e-mail, prostřednictvím kterého Zákazník s ADORE komunikuje.
  6. Při objednávce Zboží bude Zákazník na internetovém portálu https://www.adorepen.cz/ postupovat tak, že přidá do košíku Zboží (resp. množství Zboží), které si přeje zakoupit (tzn. u každého Zboží stiskne tlačítko „Do košíku“). Až Zákazník přidá do košíku dle výše uvedeného postupu veškeré Zboží, které si přeje od ADORE koupit, stiskne tlačítko „KOŠÍK“ nebo „Do košíku“. Po stisknutí tlačítka „KOŠÍK‟ uvidí Zákazník rekapitulaci objednávky, ve které Zákazník nalezne i informace o aktuální minimální ceně Zboží a v dalším kroku minimální náklady za dopravu. V případě odeslání Objednávky e-mailem potvrdí ADORE výši nákladů na dopravu v potvrzovacím e-mailu. Náklady na dopravu jsou závazné, pokud není třeba s objednávkou manipulovat odečtením nebo přidáním Zboží nebo ji není třeba zabalit v jiném než standardním formátu. Objednávky e-mailem lze zasílat výlučně jen na adresu info@adorepen.cz. Vyřízení Objednávky zaslané na jinou než tuto e-mailovou adresu ADORE nelze zaručit.
  7. Pokud má Zákazník uživatelský účet a je při objednávce do tohoto uživatelského účtu přihlášen, nemusí zadávat již žádné údaje, avšak pokud chce doručit Zboží na jinou adresu než uloženou, musí zadat příslušnou odlišnou doručovací adresu.
  8. Před odesláním objednávky může Zákazník zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil tak, aby byly údaje pravdivé, přesné, správné a úplné. Objednávku odešle Zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“ (dále jen „Objednávka‟). Objedná-li Zákazník Zboží e-mailem, pokládá se Objednávka za odeslanou až potvrzením jejího doručení Objednávky ze strany ADORE.
  9. ADORE po uzavření Smlouvy potvrdí Zákazníkovi, že Objednávku obdržela, a to na e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvedl v Objednávce. Smlouva mezi ADORE a Zákazníkem je uzavřena potvrzením přijetí Objednávky ze strany ADORE. To však neplatí ohledně Zboží, kde došlo ke zjevné technické chybě při uvedení ceny nebo množství Zboží za podmínek dle článku 3.4 těchto VOP. Jedná-li se o Zboží na zakázku, s tiskem, je Smlouva uzavřena až potvrzením grafického náhledu ze strany Zákazníka, potom, co ADORE potvrdila Zákazníkovi termín realizace. Objednávky ze strany ADORE.
  10. Odesláním Objednávky Zákazník závazně přistupuje k podmínkám těchto VOP, není-li písemně výslovně dohodnuto jinak. Pokud Zákazník zruší nebo změní Objednávku po uzavření Smlouvy, je povinen uhradit plnou cenu dle Smlouvy.
  11. ADORE je vždy oprávněna následně požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud Zákazník na žádost ADORE Objednávku nepotvrdí bez zbytečného odkladu, je taková Objednávka neplatná.
  12. Neodstoupí-li Zákazník platně a účinně od Smlouvy dle těchto VOP, je Zákazník vždy povinen Zboží dle Smlouvy převzít. ADORE doručí Zákazníkovi objednané Zboží dle Objednávky na doručovací adresu uvedenou v Objednávce.
  13. Objem skutečně dodaného Zboží může lišit až o 3 % (o tři procenta), v nadbytku nebo v nedoplnění, podle Objednávky. Zboží bude fakturováno v množství skutečně dodaném. Tyto odchylky v množstvích nebudou předmětem žádné kompenzace ze strany ADORE, neboť tyto odchylky jsou tržním standardem.
  14. Údaje o rozměrech Zboží uváděné v katalogu, newsletter nebo na internetovém portálu je třeba chápat jako přibližné a mohou se lišit. Materiál, barva, design, technický stav, balení jednotlivých položek, jakož i velikost a typ obalových jednotek se mohou v průběhu roku lišit. Tyto změny nejsou důvodem k reklamaci, i když dojde k odchylkám v rámci jedné dodávky.
 3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Inzerovaná cena Zboží nemusí být přesná, např. z důvodu zaokrouhlení ceny na celé koruny, či z důvodu systémové či technické chyby dle článku 3.4 těchto VOP. ADORE si vyhrazuje právo upravit cenu do 2 (dvou) pracovních dnů po doručení Objednávky Zákazníkovi. Inzerované ceny Zboží neobsahují DPH. Konečná cena a vyčíslení DPH je vždy uvedeno na daňovém dokladu (faktuře).
  2. Platba musí být provedena do tam uvedeného data splatnosti a za platebních podmínek tam uvedených. V případě bankovního převodu se platba považuje za uhrazenou připsáním dlužné částky na účet ADORE v plné výši. Na dluhy po splatnosti se kromě úroku z prodlení vztahuje smluvní pokuta ve výši zákonných úroků z prodlení.
  3. ADORE nevystavuje daňový doklad za Zboží zakoupené podle Smlouvy, a to dle § 28 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad bude vždy zaslán na e-mailovou adresu Zákazníka. Zákazník odesláním Objednávky souhlasí s elektronickou formou vystavení daňového dokladu. Daňové doklady se odesílají na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem.
  4. V případě, že došlo ke zjevné systémové či technické chybě na straně ADORE při uvedení ceny Zboží v katalogu nebo na internetovém portálu ADORE nebo v průběhu objednávání, není ADORE povinna dodat Zákazníkovi Zboží za tuto zjevně chybnou cenu. ADORE informuje v takovém případě Zákazníka o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku na uzavření Smlouvy. Smlouva je v takovém případě uzavřena až potvrzení ceny ze strany Zákazníka.
  5. Inzerované ceny Zboží jsou platné po dobu, která je u inzerované ceny uvedena. Ceny Zboží se mohou měnit podle výběru časového slotu při objednávce Zboží. Rozhodná cena Zboží je cena, která je platná k okamžiku odeslání Objednávky Zákazníka.
  6. ADORE negarantuje dostupnost Zboží, neboť dostupnost Zboží je vždy vázána na skladové zásoby, což bere Zákazník na vědomí. Nebude-li možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně společnosti ADORE vyřídit, bude o tom Zákazník informován na autorizovaný e-mail Zákazníka.
  7. ADORE má právo požadovat zálohovou platbu předem. ADORE nepřebírá žádné náklady Zákazníka spojené s bankovními převody či jinými poplatky.
  8. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Zákazníka okamžikem převzetí Zboží Zákazníkem. Zákazník se stává vlastníkem Zboží dle platné Objednávky, na jejímž základě byla uzavřena Smlouva, až úplným zaplacením ceny takového Zboží dle těchto VOP.
 4. ZMĚNY OBJEDNÁVKY A JEJÍ RUŠENÍ
  1. ADORE má právo kdykoli pozastavit dodávky nebo Objednávku zrušit Zákazníkovi, který neplní své povinnosti či z důvodu neplnění právních předpisů ze strany Zákazníka.
  2. Dokončenou a pro Zákazníka závaznou Objednávku může změnit pouze společnost ADORE v případech uvedených v těchto VOP, a dále v případě, že ADORE kontaktuje Zákazníka (zejména telefonicky), že objednané Zboží (respektive jakákoliv položka v nákupu Zboží) není dostupná, a proto ji ADORE nemůže Zákazníkovi doručit. Tím není dotčen článek 3.1 a 3.4 těchto VOP.
  3. Zboží, které nebylo dodáno z důvodu nepřítomnosti Zákazníka na adrese dodání, je bez výjimky plně splatné, jako by bylo Zákazníkem řádně převzato. Dodatečné náklady na dopravu vzniklé v důsledku nepřítomnosti Zákazníka budou v plné výši účtovány Zákazníkovi.
  4. Jestliže Zákazník nebude zastižen při doručení Objednávky a Zboží bude vráceno zpět ADORE  Zákazník je povinen ADORE uhradit smluvní pokutu ve výši nákladů na přípravu a expedici objednávky. Tato smluvní pokuta bude Zákazníkovi vyúčtována k úhradě.
 5. Přizpůsobení ZBOŽÍ na zakázku
  1. Objedná-li si Zákazník u ADORE potisk Zboží, je povinen dodat ADORE podklady pro tisk. Logo, značka nebo jiné vyobrazení, které má být vytištěno na Zboží, musí být poskytnuto v elektronické podobě ve formátu CDR nebo ve formátech EPS, AI, PDF (fonty převedeny do křivek), ve vektorovém digitálním formátu, který lze upravit pomocí počítačových programů Corel Draw. Specifikace barvy (kterou zákazník požaduje) musíme mít ADORE v pantone barvě - PMS. V opačném případě budou náklady na přípravu loga a digitalizační práce účtovány zvlášť. Dodá-li Zákazník k potisku vlastní zboží, Neodpovídá ADORE za vady potisku (pokud je dodržena korektura), ani zboží.
  2. Zákazník tímto poskytuje ADORE bezúplatnou nevýhradní licenci (případně podlicenci) ke všem jim poskytnutým vyobrazením za účelem realizace jeho Objednávky, a to na dobu neurčitou s územním rozsahem pro všechny země, v nichž bude jim Objednané Zboží užíváno. Zákazník uděluje souhlas ADORE k tomu, aby vyobrazení bylo přizpůsobeno pro potřeby tisku a to způsobem, který nebude mít za následek snížení jeho hodnoty. Zákazník tímto potvrzuje, že vypořádal všechna autorská práva k poskytnutým vyobrazením a je oprávněn tuto nevýhradní licenci (případně podlicenci) dle tohoto článku ADORE poskytnout, jinak uhradí ADORE veškeré náklady na případné spory, sankce, náklady či odškodnění, včetně nákladů na právní zastoupení, související s užitím vyobrazení ze strany ADORE, a to na výzvu ADORE formou zálohových plateb na tyto náklady předem. ADORE je rovněž oprávněna uplatnit vůči Zákazníkovi smluvní pokutu odpovídající výši těchto nákladů.
  3. Umístění vyobrazení dodaného Zákazníkem na Zboží (náhledy/ elektronické návrhy) musí být formálně schváleno Zákazníkem prostřednictvím autorizovaného e-mailu Zákazníka nebo prostřednictvím internetového portálu https://www.adorepen.cz/. Bez autorizovaného schválení celého grafického náhledu  Zákazníkem není platně uzavřena Smlouva, tj. neběží lhůta pro plnění ze strany ADORE. Návrh Zákazníka na Zboží může vykazovat 10 % (deset procent) odchylku v umístění vzhledem k finálnímu tisku. ADORE nezaručuje přesný barevný tisk PMS, zvláště pokud je vyroben na předmětech s jinou barvou než bílou.
  4. Zboží na zakázku může mít jiný obal než Zboží bez potisku, a to bez předchozího upozornění ze strany ADORE. Žádosti o speciální obaly by měly být požadovány výslovně e-mailem a mohou mít dodatečné náklady.
 6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  1. Zákazník má právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů do 2 (dvou) týdnů od převzetí Zboží Zákazníkem, s výjimkou Zboží dodaného na zakázku. V případě odstoupení od Smlouvy musí být Zboží vráceno v uzavřeném, neporušeném a původním obalu. Vrácení Zboží musí být vždy provedeno prostřednictvím přepravních společností ADORE na náklady Zákazníka. Vrácení zboží prostřednictvím jiných přepravních kanálů nebude akceptováno. Vyzvednutí vráceného Zboží musí proběhnout na původní adrese dodání. Zákazník je oprávněn oznámit odstoupení od Smlouvy výlučně jen na e-mail info@adorepen.cz.
  2. Zákazník bere na vědomí, že pokud odstoupí od Smlouvy, ADORE není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník Zboží dle podmínek těchto VOP v pořádku vrátí. V případě platného odstoupení od Smlouvy bude cena vráceného Zboží nebo její poměrná část vrácena Zákazníkovi do 1 (jednoho) měsíce od vrácení Zboží, a to na bankovní účet Zákazníka, z nějž Zákazník cenu uhradil, není-li dohodnuto jinak.
  3. Pokud ADORE darovala společně se Zbožím, ohledně něhož Zákazník odstoupil od Smlouvy, jakýkoliv dárek, je taková darovací smlouva mezi ADORE Zákazníkem uzavřena vždy s rozvazovací podmínkou, že pokud dojde k odstoupení od Smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen spolu se Zbožím vrátit i poskytnutý dárek.
  4. V případě neuhrazení smluvních závazků, smluvních pokut, či jiných plateb ze strany Zákazníka či v případě porušení jiných povinností Zákazníka, si ADORE vyhrazuje právo účet Zákazníka zablokovat, Zboží nedodávat a odstoupit od veškerých smluvních závazků se Zákazníkem s okamžitým účinkem, resp. plnění svých smluvních závazků odložit.
  5. Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit z důvodu vyšší moci, tj. mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti znemožňující splnění povinnosti dle uzavřené Smlouvy, které nastaly po uzavření Smlouvy a nemohou být dotčenou smluvní stranou odvráceny, jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Podmínkou je písemné oznámení překážky vyšší moci dotčenou smluvní stranou bez zbytečného odkladu po vzniku překážky.
 7. PLATNOST VOP
  1. Ustanovení těchto VOP,včetně Reklamačního řádu a Zásad ochrany osobních údajů, jsou nedílnou součástí Smlouvy. V aktuální nabídce Zboží nebo ve Smlouvě mohou být uvedena ujednání odchylná od těchto VOP. Taková odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP.
  2. ADORE může znění těchto VOP kdykoli jednostranně měnit nebo doplňovat. Takovou změnou či doplněním nebudou práva a povinnosti vzniklá v době předchozího znění VOP. ADORE informuje Zákazníky o změně nebo doplnění VOP na internetovém portálu https://www.adorepen.cz/, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Zákazník, který uzavírá Smlouvu, souhlasí se zněním VOP platným ke dni uzavření Smlouvy.
 8. DORUČOVÁNÍ
  1. Aktuální kontaktní údaje zákaznické podpory ADORE jsou uvedeny na internetovém portálu https://www.adorepen.cz/.
  2. Veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena výhradně elektronicky (prostřednictvím webu https://www.adorepen.cz/)  nebo elektronickou poštou (e-mailem). Zákazníkovi je doručováno na autorizovaný e-mail Zákazníka. ADORE je doručováno na autorizovaný e-mail ADORE, kterým je výlučně jen e-mail info@adorepen.cz. Doručení ADORE na jiný e-mail nemá účinky doručení dle těchto VOP.
  3. E-mailová zpráva je dle dohody smluvních stran doručena okamžikem přijetí na server příchozí pošty adresátovi zprávy.
 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. VOP a Smlouvy podle nich uzavřené se řídí právním řádem České republiky, i pokud obsahují zahraniční prvek, a to především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudů České republiky; v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, je pro spory místně příslušným Krajský soud v Praze, pokud je dána věcná příslušnost krajského soudu nebo Obvodní soud pro Prahu 10, pokud je dána věcná příslušnost obvodního soudu.
  2. Smlouvy uzavření dle těchto VOP se řídí výlučně těmito VOP, obchodní podmínky Zákazníka či jiných stran nelze na Smlouvy uplatnit.
  3. ADORE je oprávněna pohledávku na smluvní pokuty započíst na jakékoliv pohledávky Zákazníka vůči ADORE, a to včetně nesplatné. Zpravidla stržena z účtu nebo bude naúčtována při příští Objednávce. Pohledávky Zákazníka vůči ADORE nelze postoupit či převést bez souhlasu ADORE.
  4. Uplatnění smluvní pokuty nevylučuje právo na náhradu škody ADORE, včetně právo na náhradu nákladů souvisejících s vymáháním dluhů, nákladů na právní zastoupení, soudní poplatky, zajištění úvěru apod. Smluvní pokuty jsou splatné na základě písemné výzvy ADORE v přiměřené lhůtě tam uvedené.
  5. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným, neúčinným, neúčinným nebo zdánlivým, namísto takových ustanovení se použije ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností, neúčinností, nevymahatelností či zdánlivostí některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
  6. Tyto VOP jsou platné od 2.4.2024  a ruší platnost předchozích VOP. Tyto VOP jsou zveřejněny na https://www.adorepen.cz/.